2005

JOGA BONITO ( NIKE / SOPH. )

DEC 2005

JOGA BONITO ( NIKE / SOPH. )

photo:
Koji Okumura

place:
Harajyuku, Tokyo